Stats
Engin de voirie Camion hydrocureur
Remarques
Description :
  •  Kaiser
  •  MORO ST12
Remorque citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
  •  compresseur
Moteur :
  •  340 ch (250 kW)
  •  diesel
Essieux :
  •  3
Cabine :
  •  chauffage autonome
  •  tachygraphe
Équipement supplémentaire :
  •  réservoir d''eau
État :
  •  d''occasion
Description :
  •  blanc


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION,
RENAULT KERAX 6X4 WUKO KAISER MORO ST12 FOR CLEANING DUCTS, SEWAGE
Tank capacity: 11,720 liters
Sludge tank capacity: 9050, 6600, 2150 liters
Water tank capacity: 2220, 4020, 9020 liters
Application:
cleaning of street drains
well cleaning
hydrodynamic drainage release
road cleaning
The device is easy to use thanks to the maximum simplicity of functions.
The tank capacity is designed depending on the maximum load capacity of the chassis,
on which it will be mounted.
The device includes:
vacuum pump MORO M15 1410 m3 / h
high pressure water pump MORO MH 65
reel with flexible high-pressure hose of variable length
external suction system
webasto
The tanks are divided into:
sediment tank
clean water tank necessary for the operation of the water pump for liquefaction
material being sucked in and the hydrodynamic release of drains and pipes.
The device is easy to use, because all control functions are located in a hermetically sealed control box. These functions allow you to do anything
necessary steps.
The device is suitable for use even in difficult operating conditions for sucking, cleaning and decontamination.
The device also ensures care for the environment, because the hermetic closure of the rear end cap and the inlet and drain valves means that the selected material passes directly to the inside of the cistern without contact with the environment and service.
A car in a sensational technical condition!
IT IS GREATLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!
Price for export
POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
_
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG
ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or outdated advertisement

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION,
RENAULT KERAX 6X4 WUKO KAISER MORO ST12 DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW, KANALIZACJI
Pojemność cysterny: 11 720 litrów
Pojemność zbiornika na szlam: 9050, 6600, 2150 litrów
Pojemność zbiornika na wodę: 2220, 4020, 9020 litrów
Zastosowanie:
* czyszczenia studzienek ulicznych
* czyszczenia studni
* hydrodynamiczne odtykania kanalizacji
* czyszczenia dróg
Urządzenie jest latwe w obsludze dzięki maksymalnej prostocie funkcji.
Pojemność cysterny projektuje się w zależności od maksymalnej nośności podwozia,
na którym zostanie zamontowana.
W skład urządzenia wchodzą:
* pompa vacuum MORO M15 1410 m3/h
* wysokociśnieniowa pompa wodna MORO MH 65
* bęben z elastycznym wężem wysokociśnieniowym o zmiennej długości
* zewnętrzny układ zasysający
* webasto
Zbiorniki są podzielone na:
* zbiornik na osad
* zbiornik na czystą wodę niezbędną do pracy pompy wodnej w celu upłynniania
zasysanego materialu oraz hydrodynamicznego odtykania kanalizacji i rur.
Urządzenie jest wygodne w obsłudze,bowiem wszystkie funkcje sterowania umieszczone są w skrzynce sterowniczej zamykanej hermetycznie. Funkcje te umożliwiają wykonywanie wszystkich
niezbędnych czynności.
Urządzenie nadaje się do zastosowania nawet w trudnych warunkach eksploatacji, do czynności zasysania,czyszczenia i odtykania.
Urządzenie gwarantuje ponadto dbałość o środowisko, bowiem hermetyczne zamknięcie tylnej dennicy oraz zasuw wpustowych i spustowych sprawia, że wybierany materiał przechodzi bezpośrednio 2 miejsca poboru do wnętrza cysterny bez styczności z otoczeniem i obsługą.
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
Cena na export
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19, мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ,
RENAULT KERAX 6X4 WUKO KAISER MORO ST12 ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ, КАНАЛИЗАЦИИ
Емкость бака: 11 720 литров
Емкость отстойника: 9050, 6600, 2150 литров
Емкость резервуара для воды: 2220, 4020, 9020 литров
Заявка:
очистка уличных стоков
очистка колодца
гидродинамический дренаж
уборка дорог
Устройство простое в использовании благодаря максимальной простоте функций.
Вместимость бака рассчитана в зависимости от максимальной грузоподъемности шасси,
на котором он будет установлен.
Устройство включает в себя:
вакуумный насос MORO M15 1410 м3 / ч
водяной насос высокого давления MORO MH 65
катушка с гибким шлангом высокого давления переменной длины
внешняя система всасывания
Webasto
Танки делятся на:
отстойник
бак для чистой воды, необходимый для работы водяного насоса для сжижения
всасываемый материал и гидродинамический выброс стоков и труб.
Устройство простое в использовании, потому что все функции управления расположены в герметически закрытом блоке управления. Эти функции позволяют вам делать что угодно
необходимые шаги
Устройство подходит для использования даже в суровых условиях эксплуатации для всасывания, очистки и дезактивации.
Устройство также гарантирует заботу об окружающей среде, поскольку герметичное закрытие задней части днища, а также впускного и выпускного клапанов означает, что выбранный материал проходит непосредственно внутрь танкера без контакта с окружающей средой и обслуживания.
Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% безаварийность!
Цена на экспорт
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА ИЛИ ЛИЗИНГА
_
-мы беремся за кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
и вновь открытые компании
- а также клиенты вошли в KRD и BIG
ВНИМАНИЕ.
Данное объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшую рекламу
Ce véhicule vous intéresse ?
N’attendez pas, contactez la société VIK-POL pour en savoir plus dès maintenant !
Chez ce vendeur
Annonces similaires

Consulter les actualités poids lourds :