Stats
Engin de voirie Camion hydrocureur
Remarques
Description :
  •  LEISTIKOW
Remorque citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  360 ch (265 kW)
  •  diesel
Essieux :
  •  3
  •  6x4
Freins :
  •  système abs
Cabine :
  •  ordinateur de bord
  •  autoradio
  •  phares supplémentaires
  •  toit ouvrant
  •  pare-soleil
Équipement supplémentaire :
  •  blocage du différentiel
État :
  •  d''occasion
Description :
  •  orange


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670
MAN FE 360A 6x4 WUKO LEISTIKOW RECITLING FOR CLEANING OF CHANNELS, SEWAGE
year of production 2002
Application:
* channel cleaning
* cleaning rain well bins
* sludge removal from the treatment plant
* removing impurities from excavations, pits, etc.
* cleaning industrial installations
Vacuum pump SAMSON 151369
High pressure pump URACA KD 716 G
Features:
combination of suction modes with high pressure cleaning
variable volume water and sludge chamber
emptying through the scraping piston
bottoms:
Open hydraulically up to the full cross section
Pneumatic central locking
Suction connection:
Perrot DN 100 connector in the bottom or TW connector
Content level indicator:
internal float with outside scale
execution with PE ball
Equipment:
swinging drum high pressure for DN 25 hose
* small high pressure drum for DN 13 hose
* outflow apron,
* bathtub for hoses on the left and right side of the vehicle,
* radio remote control,
* camera
* parking heater
VIDEO

A CAR IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!
Price for export
POSSIBILITY OF LOAN or LEASING
_
- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG
AGA.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information
MAN FE 360A 6x4 WUKO LEISTIKOW RECYTLING DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW, KANALIZACJI
rok produkcji 2002
Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych
Pompa próżniowa SAMSON 151369
Pompa wysokiego ciśnienia URACA KD 716 G
Cechy:
kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
komora wody i szlamu o zmiennych objętościach
opróżnianie poprzez tłok wygarniający
Dennica:
Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie
Przyłącze ssania:
złącze Perrota DN 100 w dennicy, względnie złącze TW
Wskaźnik poziomu zawartości:
pływak wewnętrzny z podziałką na zewnątrz
wykonanie z kulą PE
Wyposażenie:
uchylny bęben wys. ciśnienia dla węża DN 25
* mały bęben wys. ciśnienia dla węża DN 13
* fartuch wypływu,
* wanna na węże po lewej i prawej stronie pojazdu,
* radiowe zdalnie sterowanie,
* kamera
* ogrzewanie postojowe
VIDEO

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
Cena na export
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19, мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, более подробная информация +48697070670
MAN FE 360A 6x4 WUKO LEISTIKOW RECITLING ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ, СТОК
год выпуска 2002
Применение:
* очистка канала
* очистка ящиков от дождя
* удаление осадка с очистных сооружений
* удаление загрязнений с котлованов, ям и т. д.
* очистка промышленных установок
Вакуумный насос SAMSON 151369
Насос высокого давления URACA KD 716 G
Особенности:
комбинация режимов всасывания с очисткой под высоким давлением
камера для воды и осадка переменного объема
опорожнение через соскоб поршня
днища:
Открыть гидравлически до полного поперечного сечения
Пневматический центральный замок
Всасывающее соединение:
Разъем Perrot DN 100 в нижней части или разъем TW
Индикатор уровня контента:
внутренний поплавок с внешней шкалой
исполнение с шариком PE
оборудование:
качающийся барабан высокого давления для шланга DN 25
* маленький барабан высокого давления для шланга DN 13
* отток фартук,
* ванна для шлангов с левой и правой стороны автомобиля,
* радиоуправление,
* камера
* стояночный отопитель
ВИДЕО

АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% без происшествий!
Цена на экспорт
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА И ЛИЗИНГА
_
- мы выполняем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого платежа
- и вновь открытые компании
- а также клиенты, зарегистрированные в KRD и BIG
AGA.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в значении искусства. 66, § 1. Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшие объявления
Ce véhicule vous intéresse ?
N’attendez pas, contactez la société VIK-POL pour en savoir plus dès maintenant !
Chez ce vendeur
Annonces similaires

Consulter les actualités poids lourds :