Stats
Engin de voirie Camion hydrocureur
Remarques
Remorque citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Essieux :
  •  3
  •  6x4
  •  roues jumelées
Freins :
  •  système abs
Équipement supplémentaire :
  •  blocage du différentiel
  •  réservoir d''eau
État :
  •  d''occasion


MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 FOR CLEANING OF CHANNELS
year of production 2000
Application:
* channel cleaning
* cleaning rain well bins
* sludge removal from the treatment plant
* removing impurities from excavations, pits, etc.
* cleaning industrial installations
Vacuum pump WITTIG AQUALINE 2100L 1700m3 / h
pneumatic pressure control valve
Tank capacity:
The total capacity of the tank chambers 13,000 I
Features:
combination of suction modes with high pressure cleaning
variable volume water and sludge chamber
emptying through the scraping piston
bottoms:
Open hydraulically up to the full cross section
Pneumatic central locking
Suction connection:
Perrot DN 100 connector in the bottom or TW connector
Equipment:
* tilting drum high pressure for DN 25 hose
* small high pressure drum for DN 13 hose
* outflow apron,
* bathtub for hoses on the left and right side of the vehicle,
A CAR IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!
POSSIBILITY OF LOAN or LEASING
_
- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)
ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement

MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW
rok produkcji 2000
Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych
Pompa próżniowa WITTIG AQUALINE 2100L 1700m3/h
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia
Pojemność zbiornika:
Łączna pojemność komór zbiornika 13000 I
Cechy:
kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
komora wody i szlamu o zmiennych objętościach
opróżnianie poprzez tłok wygarniający
Dennica:
Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie
Przyłącze ssania:
złącze Perrota DN 100 w dennicy, względnie złącze TW
Wyposażenie:
* uchylny bęben wys. ciśnienia dla węża DN 25
* mały bęben wys. ciśnienia dla węża DN 13
* fartuch wypływu,
* wanna na węże po lewej i prawej stronie pojazdu,
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ
год выпуска 2000
Заявка:
* очистка канала
* очистка ящиков от дождя
* удаление осадка с очистных сооружений
* удаление загрязнений с котлованов, ям и т. д.
* очистка промышленных установок
Вакуумный насос WITTIG AQUALINE 2100L 1700м3 / ч
пневматический клапан контроля давления
Емкость бака:
Общая вместимость резервуарных камер 13 000 л.
Особенности:
комбинация режимов всасывания с очисткой под высоким давлением
камера для воды и осадка переменного объема
опорожнение через соскоб поршня
днища:
Открыть гидравлически до полного поперечного сечения
Пневматический центральный замок
Всасывающее соединение:
Разъем Perrot DN 100 в нижней части или разъем TW
Оборудование:
* наклонный барабан высокого давления для шланга DN 25
* маленький барабан высокого давления для шланга DN 13
* отток фартук,
* ванна для шлангов с левой и правой стороны автомобиля,
АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% без происшествий!
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА И ЛИЗИНГА
_
- мы выполняем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого платежа
- и вновь открытые компании
- а также клиенты, зарегистрированные в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕТ.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
+48 661 615 124 (POL)
ВНИМАНИЕ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в значении искусства. 66, § 1. Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшие объявления
Ce véhicule vous intéresse ?
N’attendez pas, contactez la société VIK-POL pour en savoir plus dès maintenant !
Chez ce vendeur
Annonces similaires

Consulter les actualités poids lourds :