Stats
Engin de voirie Camion hydrocureur
Remarques
Description :
  •  Kroll
  •  KOMBI 28
Moteur :
  •  364 ch (268 kW)
  •  diesel
Essieux :
  •  3
  •  6x2
  •  ressort/pneumatique
Freins :
  •  système abs
État :
  •  d''occasion
Description :
  •  orange


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670
MAN 26.364 WUKO KROLL KOMBI FOR CLEANING THE CHANNELS
year of production 2001

Application:
* channel cleaning
* cleaning rain well bins
* sludge removal from the treatment plant
* removing impurities from excavations, pits, etc.
* cleaning industrial installations
* removal of hazardous materials class 3, 5.1, 6.1, 8 and 9
Vacuum pump WITTIG RWF 200 DVL
expenditure: up to 3,000 m ''/ h at 60% vacuum (400 mbar)
pneumatic pressure control valve
High pressure pump URACA KD 716 G
flow rate: up to 500 / min at a pressure of 170 bar
Tank capacity:
The total capacity of the tank chambers 13 300 I
Features:
combination of suction modes with high pressure cleaning
variable volume water and sludge chamber
emptying through the scraping piston
bottoms:
Open hydraulically up to the full cross section
Pneumatic central locking
Suction connection:
Perrot DN 100 connector in the bottom or TW connector
Content level indicator:
internal float with outside scale
execution with PE ball
Equipment:
* tilting drum high pressure for DN 25 hose
* small high pressure drum for DN 13 hose
* outflow apron,
* bathtub for hoses on the left and right side of the vehicle,
* radio remote control,
* camera
* parking heater
A CAR IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!
POSSIBILITY OF LOAN or LEASING
_
- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)
ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670
MAN 26.364 WUKO KROLL KOMBI DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW
rok produkcji 2001

Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych
* usuwanie materiałów niebezpiecznych klasy 3, 5.1, 6.1, 8 i 9
Pompa próżniowa WITTIG RWF 200 DVL
wydatek: do 3 000 m''/h przy 60 % podciśnieniu (400 mbar)
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia
Pompa wysokiego ciśnienia URACA KD 716 G
wydatek: do 500 /min przy ciśnieniu 170 bar
Pojemność zbiornika:
Łączna pojemność komór zbiornika 13 300 I
Cechy:
kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
komora wody i szlamu o zmiennych objętościach
opróżnianie poprzez tłok wygarniający
Dennica:
Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie
Przyłącze ssania:
złącze Perrota DN 100 w dennicy, względnie złącze TW
Wskaźnik poziomu zawartości:
pływak wewnętrzny z podziałką na zewnątrz
wykonanie z kulą PE
Wyposażenie:
* uchylny bęben wys. ciśnienia dla węża DN 25
* mały bęben wys. ciśnienia dla węża DN 13
* fartuch wypływu,
* wanna na węże po lewej i prawej stronie pojazdu,
* radiowe zdalnie sterowanie,
* kamera
* ogrzewanie postojowe
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19, мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, более подробная информация +48697070670
ЧЕЛОВЕК 26.364 WUKO KROLL KOMBI ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ
год выпуска 2001

Применение:
* очистка канала
* очистка ящиков от дождя
* удаление осадка с очистных сооружений
* удаление загрязнений с котлованов, ям и т. д.
* очистка промышленных установок
* удаление опасных материалов класса 3, 5.1, 6.1, 8 и 9
Вакуумный насос WITTIG RWF 200 DVL
Расход: до 3000 м ''/ ч при 60% вакууме (400 мбар)
пневматический клапан контроля давления
Насос высокого давления URACA KD 716 G
скорость потока: до 500 / мин при давлении 170 бар
Емкость бака:
Общая вместимость резервуарных камер 13 300 л
Особенности:
комбинация режимов всасывания с очисткой под высоким давлением
камера для воды и осадка переменного объема
опорожнение через соскоб поршня
днища:
Открыть гидравлически до полного поперечного сечения
Пневматический центральный замок
Всасывающее соединение:
Разъем Perrot DN 100 в нижней части или разъем TW
Индикатор уровня контента:
внутренний поплавок с внешней шкалой
исполнение с шариком PE
оборудование:
* наклонный барабан высокого давления для шланга DN 25
* маленький барабан высокого давления для шланга DN 13
* отток фартук,
* ванна для шлангов с левой и правой стороны автомобиля,
* радиоуправление,
* камера
* стояночный отопитель
АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% без происшествий!
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА И ЛИЗИНГА
_
- мы выполняем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого платежа
- и вновь открытые компании
- а также клиенты, зарегистрированные в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕТ.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
+48 661 615 124 (POL)
Примечание.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в значении искусства. 66, § 1. Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшие объявления
Ce véhicule vous intéresse ?
N’attendez pas, contactez la société VIK-POL pour en savoir plus dès maintenant !
Chez ce vendeur
Annonces similaires

Consulter les actualités poids lourds :